Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên Trong Phạm Vi TP.HCM

Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty TNHH Một Thành Viên Trong Phạm Vi TP.HCM Căn cứ vào: + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; + Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; + Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; + Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều quy định về thủ tục hành...