Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Công Ty TNHH Một Thành Viên Trên Cơ Sở Chuyển Đổi Từ Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Công Ty TNHH Một Thành Viên Trên Cơ Sở Chuyển Đổi Từ Doanh Nghiệp Tư Nhân Căn cứ vào: + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; + Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; + Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; + Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định...

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế

Thủ Tục Đăng Ký Thay Đổi Nội Dung Đăng Ký Thuế Căn cứ vào + Luật Doanh nghiệp số 68/2014/qh13 ngày 26 tháng 11 năm 2014  của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; + Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; + Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; + Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010...

Hướng Dẫn Cách Ghi Ngành Nghề Trong Hồ Sơ Đăng Ký Doanh Nghiệp

Hướng Dẫn Cách Ghi Ngành Nghề Trong Hồ Sơ Đăng Ký Doanh NghiệpKhi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng...

Thủ Tục Chấm Dứt Hoạt Động Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần

Thủ Tục Chấm Dứt Hoạt Động Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Căn cứ vào: + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; + Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; + Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; + Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP...

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp/ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh/ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Văn Phòng Đại Diện

Thủ Tục Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp/ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh/ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Văn Phòng Đại Diện Căn cứ vào: + Luật Doanh nghiệp số 68/2014/qh13 ngày 26 tháng 11 năm 2014  của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; + Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; + Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; + Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính...